Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Motorrijschool Quispel 

rEIZEN, DAGRITTEN EN OEFENDAGEN

Artikel 1 : Inleiding

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle reizen, dagritten en oefendagen overeenkomsten die Quispel-motoren met jou als reiziger/deelnemer sluit.
 2. Motorrijschool Quispel kan deze reisvoorwaarden ook van toepassing verklaren op enkelvoudige reisdiensten, zoals accommodatie; autoverhuur; pendelreizen per bus. Motorrijschool Quispel vermeldt dit dan expliciet in de aanbieding.
 3. Als reiziger heb je het recht om binnen 24 uur na de totstandkoming van de reisovereenkomst deze zonder opgave van redenen kosteloos te annuleren, tenzij Motorrijschool Quispel dit recht in de aanbieding en de bevestiging heeft uitgesloten door het gebruik van de term: definitieve boeking. Je hebt geen herroepingsrecht als je de reisovereenkomst binnen 8 weken voor vertrek sluit.

Artikel 2 : Informatie van Motorrijschool Quispel

 1. Motorrijschool Quispel heeft je voorafgaand aan het sluiten van deze overeenkomst de wettelijk voorgeschreven standaardinformatie, alsmede de voornaamste kenmerken van de reisdiensten verstrekt.
 2. Motorrijschool Quispel verbindt bij het sluiten van de reisovereenkomst de voorwaarde dat je een reisverzekering sluit en kan je ook vragen om aan te tonen dat je dit hebt gedaan.
 3. Motorrijschool Quispel draagt geen verantwoordelijkheid voor foto’s, websites en andere informatiedragers, als die door derden zijn opgesteld of uitgegeven. Foto’s kunnen gebruikt worden voor promotie materiaal zoals op de Motorrijschool Quispel/site en fotoboek.
 4. Staat het aanbod van de organisator online, dan maken de hierin vermelde gegevens deel uit van de overeenkomst, tenzij anders in het aanbod is vermeld.
 5. Je blijft zelf, onverminderd het hiervoor vermelde, verantwoordelijk om bij de betrokken autoriteiten aanvullende informatie in te winnen over paspoorten en visaverplichtingen en je moet ook tijdig voor vertrek nagaan of de eerder verkregen informatie intussen niet is gewijzigd.

 Artikel 3 : Door jou te verstrekken informatie

 1. Je verstrekt tijdig voor het sluiten van de overeenkomst alle gegevens over jezelf en de door jou aangemelde reizigers die van belang kunnen zijn voor het sluiten of de uitvoering van de overeenkomst. Daaronder vallen in ieder geval je mobiele telefoonnummer(s) en je e-mailadres(sen).
 2. Je vermeldt de bijzonderheden over je eigen lichamelijke en geestelijke toestand, en die over de door jou aangemelde groep reizigers, die van belang kunnen zijn voor de goede uitvoering van de reis.
 3. Als je in je informatieplicht tekortschiet kan dit tot gevolg hebben dat de organisator of iemand namens hem jou en je eventuele medereiziger(s) van (verdere) deelname aan de reis uitsluit. In dat geval brengt de organisator alle hiermee gemoeide kosten aan jou in rekening.
 4. Je kunt zowel om medische als om andere redenen de organisator verzoeken om het reisaanbod te wijzigen. Als hieraan kosten zijn verbonden, maakt de organisator die aan jou bekend. De organisator is niet verplicht om aan een dergelijk verzoek gehoor te geven. Doet hij dat wel, dan ben je verplicht de aan de wijziging verbonden kosten te vergoeden.

 Artikel 4 : Bevestiging/Herroeping door Motorrijschool Quispel

 1. Als je het aanbod van Motorrijschool Quispel aanvaardt, inclusief de van toepassing verklaarde voorwaarden en de ontvangst van de wettelijk voorgeschreven informatie, komt de overeenkomst tot stand. Bij of onverwijld na totstandkoming van de overeenkomst ontvang je een bevestiging en/of een factuur en vraagt bij de totstandkoming van de overeenkomst een aanbetaling van 15% van de reissom van de reiziger

Indien de overeenkomst binnen zes weken vóór de dag van vertrek tot stand komt moet terstond de gehele reissom worden voldaan.

 1. Bij telefonisch gesloten reisovereenkomst ben je pas aan de overeenkomst gebonden nadat Motorrijschool Quispel de reis heeft bevestigd. Deze bevestiging vindt bij voorkeur schriftelijk (waaronder per e-mail) plaats. Doe je een (aan)betaling dan geldt die in ieder geval als bewijs dat je het aanbod van de organisator hebt geaccepteerd.
 2. Motorrijschool Quispel kan de reisovereenkomst binnen de in de aanbieding vermelde termijn opzeggen als het aantal aanmeldingen kleiner is dan het voorafgaand aan de boeking kenbaar gemaakte vereiste minimumaantal deelnemers. De organisator stelt je hiervan uiterlijk in kennis: • 28 dagen voor vertrek bij reizen van meer dan zes (6) dagen; • 7 dagen voor vertrek bij reizen van twee (2) tot zes (6) dagen; • 48 uur voor vertrek bij reizen van minder dan twee (2) dagen. Heb je al (aan-)betalingen gedaan, dan betaalt de organisator terug binnen de termijn van art. 4.5.
 3. Het aanbod van verbinden is vrijblijvend. Hij kan zo nodig het aanbod, ook nog na jouw aanvaarding van het aanbod en eventuele bevestiging daarvan door hem, herroepen. Motorrijschool Quispel moet de herroeping zo spoedig mogelijk doen, maar in ieder geval binnen 24 uur (reizen naar Europa en de Middellandse Zeelanden), respectievelijk binnen 48 uur (reizen naar overige bestemmingen) na de dag van aanvaarding onder opgaaf van redenen. Als je het aanbod in het weekend aanvaardt, vangt de termijn voor herroeping door Motorrijschool Quispel aan op zondagavond middernacht, tenzij deze gevolgd wordt door een algemeen erkende feestdag in welk geval de termijn aanvangt om middernacht van de laatste feestdag.
 4. In alle gevallen dat je recht hebt op terugbetaling van reeds door jou verrichte betalingen, doet Motorrijschool Quispel dat onverwijld, maar in ieder geval binnen 14 dagen nadat het recht op terugbetaling is ontstaan.
 5. Kennelijke fouten en/of vergissingen binden Motorrijschool Quispel niet. Dit soort fouten en vergissingen zijn – vanuit het perspectief van de gemiddelde reiziger – op het eerste gezicht als zodanig kenbaar of zouden dat moeten zijn.

Artikel 5 : Wijzigingen door Motorrijschool Quispel

 1. Motorrijschool Quispel heeft het recht om de reisovereenkomst te wijzigen als het gaat om onbeduidende wijzigingen en als hij jou op een duidelijke, begrijpelijke en in het oog springende manier tijdig hiervan in kennis heeft gesteld. Je kunt deze wijziging niet afwijzen.
 2. Als Motorrijschool Quispel zich genoodzaakt ziet om voor aanvang van de reis deze op een ingrijpend punt te wijzigen, stellen wij je daarvan op een duidelijke en begrijpelijke wijze in kennis en vraagt je of je de voorgestelde wijzigingen wilt aanvaarden of de reisovereenkomst kosteloos wilt annuleren. Houden de wijzigingen in dat de kwaliteit of de kosten van de pakketreis vermindert dan doet Motorrijschool Quispel gelijktijdig een passend voorstel tot verlaging van de reissom. Onder ingrijpende wijzigingen worden verstaan wijzigingen in de voornaamste kenmerken van de reisdiensten als bedoeld in artikel 2.1.
 3. Bij reizen die 14 dagen of later beginnen na kennisgeving van de wijziging als in het vorige lid bedoeld, deel je Motorrijschool Quispel niet later dan na 48 uur na ontvangst van de kennisgeving mee wat je hebt besloten. Voor reizen die beginnen binnen 14 dagen na kennisgeving geldt dat je de organisator onverwijld en in ieder geval binnen 24 uur jouw besluit mee deelt. Als je niet binnen de gestelde termijn jouw besluit meedeelt, geldt dat je de wijzigingen hebt geaccepteerd.
 4. Motorrijschool Quispel heeft tot 20 dagen voor vertrek het recht om de prijs van de reis te verhogen met maximaal 8%, maar alleen als die is toe te schrijven aan: • verhoging van de kostprijs van brandstof of; • verhoging van de kostprijs van andere energiebronnen of; • verhoging van belastingen of; • verhoging van vergoedingen over de in de in de overeenkomst begrepen reisdiensten, geheven door niet direct bij de uitvoering betrokken derden met inbegrip van toeristenbelastingen, landingsrechten en vertrek-of aankomstbelasting in havens en/of op vliegvelden. Motorrijschool Quispel kan aanvullende voorwaarden opnemen dat hij zich dit recht op prijsverhoging ook voorbehoudt bij verhoging van wisselkoersen die voor de pakketreis van belang zijn. Je hebt recht op prijsverlaging onder aftrek van de werkelijk gemaakte administratiekosten als om dezelfde redenen de kosten zoals in dit artikel omschreven dalen.
 5. Als Motorrijschool Quispel binnen de grenzen van artikel 5.4 de reissom met meer dan 8% verhoogt, heb je het recht deze verhoging af te wijzen en heb je het recht om de reisovereenkomst kosteloos op te zeggen. Artikel 5.2 en 5.3 zijn dan ook van toepassing.
 6. In afwijking van artikel 5.4 wijzigt Motorrijschool Quispel de reissom niet meer vanaf de datum waarop de volledige reissom betaald moet zijn volgens de voorwaarden van de organisator en je de reissom ook daadwerkelijk betaald hebt.
 7. Als je de wijzigingen niet aanvaardt en de organisator kan je geen alternatieve reis aanbieden of als je deze niet aanvaardt, betaalt Motorrijschool Quispel alle door jou betaalde bedragen onverwijld en in ieder geval binnen 14 dagen na beëindiging terug. Aanvaard je het aangeboden alternatief wel, dan heb je in voorkomend geval recht op een passende prijsverlaging.

Artikel 6 : Hulp en bijstand

 1. Motorrijschool Quispel biedt hulp en bijstand als je in moeilijkheden verkeert. Dat geldt ook voor onvermijdbare en buitengewone omstandigheden waardoor de reis niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die je op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mag hebben. Deze bijstand bestaat uit adequate informatie over medische diensten, plaatselijke autoriteiten, consulaire bijstand, kleine reparaties aan voertuig en ondersteuning bij het gebruik van communicatie en het vinden van alternatieven. De partij die verantwoordelijk is voor de omstandigheden die aanleiding gaven tot deze hulp en bijstand draagt de kosten hiervan.
 2. Zijn deze moeilijkheden het gevolg van opzet of nalatigheid van jouw kant, dan komen ook de kosten van Motorrijschool Quispel zelf voor jouw rekening. Deze kosten zullen niet hoger zijn dan de werkelijk door de organisator en de eventueel door hem ingeschakelde derden gemaakte kosten.
 3. Maakt vervoer deel uit van de reis en kan door overmacht niet voor je terugkeer op de afgesproken datum worden gezorgd, dan heb je recht op maximaal drie (3) gratis overnachtingen in een, als dat mogelijk is, gelijkwaardige accommodatie. Deze beperking tot 3 nachten geldt niet voor mindervaliden en hun begeleiders, zwangere vrouwen, alleenreizende minderjarigen en personen die specifieke medische bijstand behoeven, onder voorwaarde dat zij de organisator minimaal 48 uur voor aanvang van de reis over deze bijzondere omstandigheden hebben geïnformeerd.

Artikel 7 : Uitvoering van de overeenkomst en aansprakelijkheid organisator

 1. Motorrijschool Quispel zorgt voor de uitvoering van de reisovereenkomst overeenkomstig de verwachtingen die je redelijkerwijs mag hebben op grond van de overeenkomst. Als een bepaald onderdeel niet overeenkomstig de afspraken kan worden uitgevoerd en je Motorrijschool Quispel daarvan onverwijld op de hoogte hebt gesteld, zorgt Motorrijschool Quispel er alsnog voor dat de overeenkomst overeenkomstig de afspraken wordt uitgevoerd. Dit tenzij dat onmogelijk is door overmacht of met zulke hoge kosten gepaard gaat dat je dit in redelijkheid niet van Motorrijschool Quispel kan verlangen.
 2. Als een aanzienlijk deel van de diensten niet kan worden nagekomen, zorgt Motorrijschool Quispel voor geschikte alternatieven van minimaal gelijkwaardige kwaliteit zonder dat hij hiervoor kosten in rekening brengt. Tijdens de periode dat de reisovereenkomst niet uitgevoerd wordt overeenkomstig hetgeen je op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mag verwachten, en ook als de geboden alternatieven van mindere kwaliteit zijn, biedt Motorrijschool Quispel een passende prijsverlaging aan.
 3. Je hebt niet het recht om de voorgestelde alternatieven af te wijzen als deze niet vergelijkbaar zijn door weerinvloeden met wat in de reisovereenkomst is afgesproken.
 4. Bij de beoordeling van het aangeboden alternatief en/of de geboden prijsvermindering wordt rekening gehouden met objectieve maatstaven die uit het alternatieve aanbod blijken. Daaronder vallen de volgende omstandigheden: • De situering van de accommodatie in de plaats van bestemming; • De faciliteiten die de accommodatie verder biedt. Bij deze beoordeling zal ook rekening worden gehouden met: • De samenstelling van het reisgezelschap; • De aan Motorrijschool Quispel bekende en door hem bevestigde eigenschappen van de reiziger(s), waaronder de door deze gemelde en door Motorrijschool Quispel geaccepteerde en vastgelegde persoonlijke omstandigheden.
 5. Je mag een tekortkoming zelf verhelpen en hebt recht op terugbetaling van de in dit verband gedane noodzakelijke uitgaven, als:

Je Motorrijschool Quispel er tijdig op hebt gewezen dat de reis niet overeenkomstig de verwachtingen die je redelijkerwijs mag hebben wordt uitgevoerd en Motorrijschool Quispel deze tekortkoming niet binnen een door jou gestelde redelijke termijn verhelpt, of als Motorrijschool Quispel te kennen geeft dat hij de tekortkoming niet kan verhelpen; b. De tekortkoming onmiddellijk moet worden verholpen.

 1. Als de tekortkoming aanzienlijke gevolgen heeft voor de uitvoering van de reis en Motorrijschool Quispel deze niet binnen een redelijke termijn heeft verholpen, kun je de overeenkomst kosteloos opzeggen. Je hebt in voorkomend geval recht op een schadevergoeding en/of prijsvermindering.
 2. De aansprakelijkheid van de organisator voor schade die je lijdt is beperkt tot driemaal de reissom, tenzij sprake is van opzettelijk, of nalatig handelen van Motorrijschool Quispel. Motorrijschool Quispel kan zijn aansprakelijkheid niet uitsluiten of beperken voor schade die bestaat uit persoonlijk letsel van de reiziger.
 3. Motorrijschool Quispel is niet aansprakelijk voor de tekortkoming van een verplichting als die is toe te rekenen aan jou zelf, een gevolg is van onvermijdbare en buitengewone omstandigheden of toe te rekenen is aan een derde die niet door de organisator is ingeschakeld bij de uitvoering van de reisdiensten.
 4. Als op een, in de reisovereenkomst, begrepen dienst een verdrag of een Verordening van de EU van toepassing is, kan Motorrijschool Quispel zich beroepen op een uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid die dat verdrag of Verordening aan een dienstverlener als zodanig toekent of toestaat. Bij cumulatie van schadevergoeding of prijsverlaging als in dit artikel bedoeld, mag Motorrijschool Quispel de vergoedingen met elkaar verrekenen.

Artikel 8 : Jouw rechten

 1. Indeplaatsstelling

1.1. Je kunt Motorrijschool Quispel verzoeken om jou door een ander te laten vervangen. Daarvoor gelden de volgende voorwaarden: • De ander voldoet aan alle voor de overeenkomst geldende voorwaarden; en • Je dient het verzoek uiterlijk 7 kalenderdagen vóór vertrek op een door de organisator vooraf meegedeelde wijze in, dan wel zo tijdig dat Motorrijschool Quispel benodigde handelingen en formaliteiten nog kan uitvoeren; en • De voorwaarden van de bij de uitvoering betrokken dienstverleners verzetten zich niet tegen deze indeplaatsstelling.

1.2. De aanmelder, jij en degene die jou vervangt zijn hoofdelijk aansprakelijk tegenover Motorrijschool Quispel voor de betaling van het nog verschuldigde gedeelte van de reissom, de wijzigingskosten, toeslagen en andere kosten als gevolg van de vervanging.

1.3 Op jouw verzoek maakt Motorrijschool Quispel deze kosten inzichtelijk en hij voorziet jou als je daarom vraagt van stukken waaruit deze kosten blijken.

 1. Reisbescheiden

2.1. Motorrijschool Quispel geeft in de bevestiging aan op welk tijdstip en op welke manier hij de reisbescheiden aan jou ter beschikking stelt.

2.2. Als je op het door Motorrijschool Quispel meegedeelde tijdstip, maar uiterlijk 5 werkdagen voor vertrek, nog geen reisbescheiden ontvangen hebt, meld je dit onverwijld aan Motorrijschool Quispel.

3 Garantie bij financieel onvermogen

3.1 Als Motorrijschool Quispel wegens fysiek onvermogen niet meer aan zijn verplichtingen kan voldoen, zal zorggedragen worden voor de uitvoering van een reis door een ander, of voor terugbetaling van de reissom, of als de reis reeds ten dele is genoten, een evenredig deel daarvan.

3.2. Als de pakketreis personenvervoer omvat, voorziet deze garantie ook in jouw repatriëring. De garantie dekt in ieder geval de redelijkerwijs voorzienbare kosten, waaronder de financiering van verblijf in afwachting van eventuele repatriëring en de reeds geheel of gedeeltelijk (vooruit) betaalde reissom, overeenkomstig de garantievoorwaarden van het desbetreffende garantiefonds.

3.3. Motorrijschool Quispel maakt voor het sluiten van de reisovereenkomst bekend op welke manier en onder welke voorwaarden hij zorg heeft gedragen voor deze garantie.

Artikel 9 : Als je wilt opzeggen

 1. Je kunt de reisovereenkomst voor het begin van de pakketreis opzeggen. Doe je dit, dan ben je verplicht om aan Motorrijschool Quispel de schade te vergoeden die hij ten gevolge van de opzegging lijdt. Deze schade bedraagt maximaal eenmaal de reissom.
 2. Tenzij Motorrijschool Quispel afwijkende bepalingen met jou overeenkomt, gelden de hieronder afgesproken percentages (gefixeerde schade) die gebaseerd zijn op het tijdstip van opzegging, de eventueel te verwachten kostenbesparingen en inkomsten die Motorrijschool Quispel verkrijgt uit het alsnog verkopen van de door jou geannuleerde reis, naast de eventueel verschuldigde reserveringskosten: * Ingeval de reisovereenkomst door reiziger wordt opgezegd is reiziger, naast mogelijk in rekening te brengen reserveringskosten de volgende annuleringskosten aan Motorrijschool Quispel verschuldigd:

bij opzegging bij opzegging tot 56 kalenderdagen vóór de vertrek dag: 15% van de reissom;

bij opzegging van de 56e kalenderdag (inclusief) tot de 42e kalenderdag (exclusief) vóór de vertrek dag: 25% van de reissom;

bij opzegging vanaf de 42e kalenderdag (inclusief) tot de 28ste kalenderdag (exclusief) vóór de vertrek dag: 50% van de reissom;

bij opzegging vanaf de 28ste kalenderdag (inclusief) tot de 14e kalenderdag (exclusief) vóór de vertrek dag: 75% van de reissom;

bij opzegging vanaf de 14e kalenderdag (inclusief) tot de 7e kalenderdag (exclusief) vóór de vertrek dag: 90% van de reissom;

bij opzegging vanaf de 7e kalenderdag (inclusief) tot en met de vertrek dag of later: 100% van de reissom.

 1. Als je de reisovereenkomst opzegt, moet je deze annuleringskosten voldoen.
 2. Als een reis is samengesteld uit verschillende onderdelen waarop verschillende annuleringsbepalingen van toepassing zijn, gelden per onderdeel de specifiek hierop van toepassing zijnde bepalingen van Motorrijschool Quispel. Uiterlijk bij de boeking deelt de organisator mee of op onderdelen van de reis specifieke annuleringsbepalingen van toepassing zijn.
 3. Als een reiziger uit een reisgezelschap zijn aandeel in een reisovereenkomst voor een gezamenlijk verblijf in een hotel, appartement, vakantiewoning of andere accommodatie annuleert, zijn annuleringskosten verschuldigd. Motorrijschool Quispel berekent deze kosten aan de hand van het in het volgende lid bepaalde.
 4. Als de grootte van het resterende gezelschap in de prijstabel voor deze accommodatie voorkomt, doet Motorrijschool Quispel aan de overblijvende reiziger(s) een bij de nieuwe groepsgrootte passend wijzigingsvoorstel voor dezelfde periode en in dezelfde accommodatie. Voor de hiervoor bedoelde reiziger(s) wijzigt de reissom conform de prijstabel. Voor de betaling van de gewijzigde reissom gelden de reguliere betalingsregels die Motorrijschool Quispel hanteert. Als het wijzigingsaanbod niet mogelijk is of als de reizigers het niet accepteren, wordt de overeenkomst voor alle reizigers geannuleerd en zijn alle reizigers annuleringskosten verschuldigd.
 5. Het totaalbedrag van annuleringskosten en gewijzigde reissommen gaat de totale reissom van de oorspronkelijke reizigers niet te boven. Motorrijschool Quispel brengt een eventueel overschot op de nieuwe reissom in mindering.
 6. Annuleringen verzonden op niet-werkdagen worden op de eerstvolgende werkdag geacht te zijn ontvangen door Motorrijschool Quispel. Annuleringen buiten kantooruren maar op een werkdag voor openingstijd worden op deze werkdag geacht te zijn ontvangen door de organisator. Annuleringen buiten kantooruren na sluitingstijd worden geacht te zijn ontvangen door Motorrijschool Quispel op de eerstvolgende werkdag.
 7. Als zich op de plaats van bestemming of in de onmiddellijke omgeving onvermijdbare en buitengewone omstandigheden voordoen die aanzienlijke gevolgen hebben voor de uitvoering van de reis, en is de reis nog niet aangevangen, dan kun je de overeenkomst kosteloos opzeggen en betaalt Motorrijschool Quispel alle door jou vooruitbetaalde gelden terug. Je hebt in dit geval geen recht op schadevergoeding.

Artikel 10 : Betaling

 1. Je ontvangt vóór het sluiten van de reisovereenkomst informatie van Motorrijschool Quispel wanneer de reissom (volledig) betaald moet zijn. Motorrijschool Quispel kan een aanbetaling verlangen. De hoogte van de aanbetaling maakt hij vóór of bij het sluiten van de reisovereenkomst bekend. Heb je niet op het door Motorrijschool Quispel vermelde tijdstip aan jouw financiële verplichtingen voldaan, dan ben je van rechtswege in verzuim.
 2. Als je in verzuim bent, maant Motorrijschool Quispel jou aan tot betaling en stelt je een termijn van 14 dagen om alsnog aan je verplichtingen te voldoen. Je wordt erop gewezen dat als je ook dan niet betaalt de overeenkomst per deze datum geacht wordt te zijn geannuleerd. Motorrijschool Quispel verrekent reeds betaalde bedragen met de annuleringsgelden. Als de vertrekdatum binnen deze 14 dagen ligt, dan moet je de volledige reissom in ieder geval uiterlijk 24 uur voor de vertrekdatum voldoen.
 3. Als je niet tijdig hebt betaald ben je over het verschuldigde bedrag vanaf de datum van verzuim de wettelijke rente verschuldigd. Ook moet je na aanmaning de buitengerechtelijke incassokosten van lid 4 van dit artikel voldoen.
 4. De buitengerechtelijke kosten bedragen maximaal 15% over een reissom tot € 2500; 10% over de daaropvolgende € 2500; 5% over de volgende € 5000 en 1% over het meerdere, met een minimum van 40 Euro. Motorrijschool Quispel kan in jouw voordeel afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Artikel 11 : Jouw verdere verplichtingen

 1. Je bent verplicht tot naleving van alle door Motorrijschool Quispel gegeven aanwijzingen en je bent aansprakelijk voor schade veroorzaakt door jouw gedragingen, te beoordelen naar de maatstaf van het gedrag van een correcte reiziger.
 2. Als je zodanige hinder of overlast oplevert of kunt opleveren, dat een goede uitvoering van de reisovereenkomst daardoor wordt bemoeilijkt of kan worden bemoeilijkt, kan Motorrijschool Quispel jou van (voortzetting van) de reis uitsluiten, als je van Motorrijschool Quispel in redelijkheid niet kan vergen dat hij de overeenkomst verder nakomt. De hieruit voortvloeiende kosten komen voor jouw rekening.
 3. Je bent verplicht eventuele schade aan jouw kant te vermijden en zo veel mogelijk te beperken.
 4. Je moet je uiterlijk 24 uur vóór het aangegeven tijdstip van vertrek van de terugreis van het exacte tijdstip van vertrek vergewissen.

Artikel 12 : Klachten (procedure) Tijdens de reis

 1. Onverminderd artikel 7 meld je onverwijld eventuele klachten over de uitvoering van de overeenkomst ter plaatse zodat naar een oplossing kan worden gezocht. Daarvoor moet jij je – in deze volgorde – melden bij: Motorrijschool Quispel
 2. Als de tekortkoming niet wordt opgeheven en afbreuk doet aan de kwaliteit van de reis moet je dit in ieder geval onverwijld, d.w.z. zonder enige toerekenbare vertraging, melden bij de organisator in Nederland.
 3. Als een tekortkoming ter plaatse niet bevredigend wordt opgelost, zorgt Motorrijschool Quispel alsnog voor een passende oplossing.
 4. Motorrijschool Quispel zorgt voor informatie over de ter plaatse te volgen procedure, de contactgegevens en bereikbaarheid van betrokkenen.
 5. Als je niet aan de meldingsplicht voldoet en/of de registratie van de klacht niet op de door Motorrijschool Quispel aangegeven wijze verricht en Motorrijschool Quispel daardoor niet in de gelegenheid is gesteld de tekortkoming te verhelpen, kan jouw eventuele recht op een schadevergoeding (geheel of gedeeltelijk) komen te vervallen.
 6. Als de klacht de totstandkoming van een overeenkomst betreft, moet je deze zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen twee maanden na jouw kennisname van de feiten waarop de klacht betrekking heeft, bij het Motorrijschool Quispel indienen.
 7. Als je de klacht niet tijdig indient, kan Motorrijschool Quispel besluiten deze niet in behandeling te nemen, tenzij jou redelijkerwijs geen verwijt treft.
 8. Motorrijschool Quispel geeft je uiterlijk één maand na ontvangst van de klacht een inhoudelijke reactie.

Artikel 13 : Geschillen

1. Dienen ten alle tijden voorkomen te worden, lukt dit niet zal naar een passende oplossing gezocht worden. Dit zal altijd in mondeling overleg zijn waarbij beide partijen hun volledige medewerking zal